+ هدف از طراحی وبلاگ واموزش نرم افزارفلش

  هدف من ازاموزش این نرم افزار :اموزش اسان وسریع وکامل نرم افزارفلش وساخت و

ایجادانیمیشن وقراردادن اطلاعاتی درمورد این نرم افزاروساخت انیمیشن وبرنامه نویسی

 بانرم افزارفلش است.

امیدوارم انچه که ازاموزش من انتظارداریدوبه دنبال ان هستیدراتوانسته باشم

دراختیارشماگذاشته باشم...

                                             باتشکر-شکوفه شجاعی دانشجوی رشته ی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
comment نظرات () لینک


+ نرم افزار macro media flash

نرم افزار فلش برای ایجاد تصاویروپویانمایی های مناسب به کار می رود.این تصاویر از

نوع برداری بوده و به دلیل کم حجم بودن  برای انتقال در وب بسیار مناسب هستند.

  فلش درنسخه های ابتدایی تنهاقابلیت ایجادتصویرهای برداری راداشت. درنسخه های

 جدیدامکانات پیشرفته ای مانندپویانمایی,صوت وکدنویسی دراین نرم افزاراضافه شد.

 برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
comment نظرات () لینک


+ نرم افزارflash mx

 مراحل نصب نرم افزار فلش مشابه سایرنرم افزارهاست وپس ازنصب,می تواند برنامه

راازطریق میانبرمربوط اجرا کند.ازصفحه ای که باز می شوددربخشcreate new گزینه ی

flash document راانتخاب کنیدتافلش سندجدیدی رابرایتان بازکند.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
comment نظرات () لینک


+ محیط کاری

محیط کاری ناحیه ای است که می توانید اشکال,خطوط,متون,تصاویروفیلم های

خودرادران ایجادکنید.محیط کاری توسط ناحیه ی خاکستری رنگی که فضای کاری می

باشداحاطه شده است.اشیائی که درفضای کاری قرارمی گیرنددرخروجی دیده نمی

شودمگران که به محیط کاری منتقل شوند.ازفضای کاری زمانی استفاده می شودکه

می خواهیددریک فیلم فلش یک شیء ازبیرون به داخل محیط کاری واردشودیابالعکس.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل ۵-گروه تحصیلی کامپیوتر 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
comment نظرات () لینک


+ خط زمان

خط زمان یکی ازابزارمهم درفلش است که به کمک ان می توان مراحل ساخت فیلم

درفلش راکنترل کرد.یک فیلم فلش حاصل مجموعه ای ازقالب است که به طورمتوالی

وپشت سرهم اجرامی شود.هرقالب نشان دهنده ی چشم اندازی ازفیلم است که دریک

 لحظه ی زمانی نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات () لینک


+ لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی

وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند.

یکی ازکاربردی ترین لوحه ها-لوحه ی properties است.که کاربرمی تواندبه کمک ان

 مشخصات مربوط به بخش های مختلف راتنظیم کند.باانتخاب هرعنصرروی صفحه نمایش

گزینه های مربوط به ان نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
comment نظرات () لینک


+ لایه ها

 لایه هاپوشش های شفافی هستندکه روی محیط کاری قرارمی گیرندتااشکال وتصاویرمختلف روی ان ها چیده شوند.

عناصرمربوط به ناحیه ی لایه هاعبارتنداز:

نام لایه-درج لایه-حذف لایه-پنهان کردن محتویات لایه-قفل کردن لایه

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
comment نظرات () لینک


+ پرونده های خروجی فلش

زمانی که ازگزینه یfile-save برای ذخیره ی پرونده ایجادشده استفاده می کنیم

نرم افزلرفلش ان رادر قالب پرونده ی منبع ذخیره می کند.پرونده ی منبع یکی ازپرونده های

 اصلی درفلش است.این پرونده دارای پسوندflaمی باشدکه می توان ان رادرمحیط فلش

 بازکردومحتویات ان رامورد ویرایش قرار داد.اگربخوهیم پرونده ی خروجی ازflaدرست

کنیم ازکلیدهای ترکیبیctrl+enter یاگزینه یcontrol-test movie استفاده می کنیم که

 یک پرونده ی خروجی به ما می دهد.پرونده ی خروجی دارای پسوندswfاست وقابل ویرایش

 نمی باشد.این پرونده ی دربرنامه یflash player قابل مشاهده است.flash player یک

 برنامه ی بسیارقدرتمنددرزمینه ی پخش ومدیریت پرونده های فلش می باشدکه همراه برنامه

 ی فلش نصب می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
comment نظرات () لینک


+ اشتایی باپویانمایی

 

پویانمایی عبارت است ازمجموعه ای ازتصاویرکه به صورت ارام وپیوسته باسرعتی

یکنواخت حرکت می کنند.یک تصویرثابت که درقالب قرارمی گیردتنهاپس ازاندک زمانی

 بعدازتصویرقبلی وفقط برای چندلحظه نمایش داده می شود.درحقیقت کل این فرایندازیک

ویژگی بینایی مااستفاده می کندکه براساس ان تصاویرمجزاازهمدیگراگرپی درپی وبه حدکافی

سریع نمایش داده می شوند.ماان رابه صورت یک حرکت پیوسته درک می کنیم.تعدادقالب

هایی که درمدت یک ثانیه نمایش داده می شودframe rateگفته می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
comment نظرات () لینک


+ معرفی روش tween

این قابلیت ساخت پویانمایی رابسیارساده کرده است.دراین روش فلش روندواردکردن قالب

های میانی ودرقالب مبداومقصدرابرعهده می گیردودیگرنیازی نیست که تک تک قالب های

 میانی رابه صورت دستی طراحی کندبلکه تنهاکاری که بایدانجام دهدایجادتصویراول ونهایی

پویانمایی است.

انواع tween درفلش: motion tween-shape tween

1-ازmotion tween: برای جا به جاکردن اشیاازنقطه ای به نقطه ی دیگردرمحیط کاری

 استفاده می شود.می توان بدون حرکت دادن یک شیء –شیءراپنهان یااشکارکرد

.

2-از shape tween:می توان شکل یک شیءراازحالتی به حالت دیگرتغییرداد.این روش

بااین که اندازه ی پرونده راافزایش می دهدولی جلوه ی زیبایی دارد.

 

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
comment نظرات () لینک


+ معرفی نمادها

نمادها اشیایی هستندکه در کتابخانه قرارمی گیرندومی توان ازان هابه دفعات دریک

 فیلم فلش استفاده کرد.یکی ازاساسی ترین لوحه ها در فلش کتلابخانه است.با

استفاده از این لوحه میزان کارایی شما درساخت یک فیلم افزایش پیدامی کند.چراکه

نمادهای واردشده در کتابخانه صرف نظرازتعداددفعات استفاده ازانها در فیلم فقط یک

بارذخیره شده وبارگذاری می شوندکه همین مسئله باعث می شودحجم فیلم به

مقدارقابل توجهی کاهش یابد.

درکتابخانه فلش می توان نمادها یاپروندهای تصویری-صوتی یاویدیویی رانگهداری کرد.

برای واردکردن پروندهای خارجی درکتابخانه می توان ازفرمانfile/inport/inport to library

 استفاده کرد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
comment نظرات () لینک


+ نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی

خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی

 راکه قراراست درجاهای مختلف یک فیلم استفاده شوددرداخل یک نمادگرافیکی رسم

می کنیم سپس درمحل های مناسب به جای رسم تصویرموردنظرازنمادگرافیکی ان

استفاده می کنیم.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
comment نظرات () لینک


+ نماددکمه ای

نمادهای دکمه ای نوع خاصی ازنمادها هستندبه گونه ای که به کمک انها می توان

 باکاربر ارتبط برقرارکرد.به عنوان مثال می توان دکمه هایی رابرای شروع نمایش فیلم-

بازگشت به عقب یاایستادن فیلم درحال اجراایجادکرد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
comment نظرات () لینک


+ نمادفیلم ویدیویی

 نمادهای فیلم ویدیویی ازجمله ی جالب ترین نمادهامی باشندکه می توان به کمک انها

 یک قطعه پویانمای مستقل راایجادکردوسپس ازان درجاهای مختلف فیلم استفاده نمود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
comment نظرات () لینک


+ اشنایی باپروندهای صوتی

 

اضافه کردن یک صدای هیجان اوربه فیلم ان راجذاب ترکرده ومخاطبان بیشتری

رابه خودجذب می کند.دراین بین چیزی که ازاهمیت زیادی برخورداراست ان است که

اندازه ی پرونده ی صدابرروی حجم فیلم تاثیرمستقیم داردوهرچقدرکه اندازه ی این پرونده

بزرگترباشدحجم فیلم نیزافزایش می یابدکه دراین صورت فیلم شمازمان زیادی رابرای

بارشدن درشبکه ی اینترنت نیازخواهدداشت.

یکی ازعامل های مهم که نقش تعیین کننده ای دراندازه ی پرونده های صوتی داردروش

فشرده سازی است.عمل فشرده سازی مزایاومعایبی به شرح زیردارد:

مزیت:حجم پرونده صوتی کاهش می یابد.

معایب:

1-درهنگام فشرده سازی مقداری ازاطلاعات مربوط به پرونده صوتی ازبین می رود.

2-صدای فشرده شده نسبت به صدای معمولی به زمان بیشتری برای پردازش جهت

پخش احتیاج دارد.

3-پرونده های صوتی فشرده شده به اندازه ی پرونده های صوتی معمولی قابل حمل می

 باشند.

یکی ازقالب هایی که دران اندازه ی پرونده صدابه مقدارزیادکاهش می یابدقالب mpt است.

درنسخه های5 به بعدنرم افزارماکرومدیافلش امکان استفاده ازاین پرونده های صوتی وجوددارد.

همچنین فلش توانایی پشتیبانی ازپرونده های صوتی درقالب های wax,aif,au رادارد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
comment نظرات () لینک


+ اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد:

١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import

library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای مربوط بازشود.

2-ازکادرفوق پرونده صوتی موردنظرخودراانتخاب کرده وبرروی دکمه یopenکلیک کنیم.

نکته:درصورتی که قالب پرونده های صوتی خودرانمی دانیدازلیست بازشویfiles of

typeگزینه یall filesراانتخاب کنید.

3-دراین مرحله پرونده صوتی به لوحه ی کتابخانه اضافه می شود.

4-دراین مرحله صدارابه خط زمان اضافه می کنیم.برای این منظوربهتراست لایه ی

جدیدی ایجادکنیم ونام ان راsoundبگذاریم.

5-درستون موردنظردرخط زمان ازلایه یsoundیک قاب کلیدی ایجادمی کنیم سپس

درحالی که قاب درحالت انتخاب قرارداردپرونده صوتی رابه کمک ماوس ازکتابخانه به

محیط کاری می کشیم.

درصورت اجرای فیلم ایجادشده صدای موردنظررامی شنوید.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
comment نظرات () لینک


+ اشنایی با لوحه ی action

لوحه ی action script یک زبان برنامه نویسی است که باان می توان جلوه های جذاب

ایجادکردوبه برقراری ارتباط باکاربران درکلیپ ویدئویی های فلش پرداخت.بااستفاده از

scriptهای مناسب روی کلیپ ویدئویی کنترل بیشتری داشت.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل8-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
comment نظرات () لینک


+ معرفی چندرویدادبرای برنامه نویسی

 

درصورتی که لوحه ی actions  دیده نمی شودبرای به نمایش دراوردن ان فرمان

window/actionرااجراکنید.

درلوحه یaction script  درجعبه ابزارروی گزینه ی Global functionsکلیک کنیدسپس

گزینه یmovic clip control راانتخاب کنیدوازبین گزینه های موجود, روی گزینه onکلیک

دوتایی تابلوک  به پنجره یscript منتقل شود(بلوک به هرمجموعه ی دستوری گفته می

شودکه دراکولادقراردارد.)

0رویداد (on(release  :زمانی که با اشاره گر ماوس روی دکمه کلیک شده سپس رها

شوددستورات اجرامی گردد.

0رویداد (on(press :درصورت فشردن دکمه دستورات اجرامی شود.

0رویداد (on(roll over :دستورت زمانی اجرامی گرددکه اشاره گر ماوس روی دکمه برود.

0رویداد (on(rollout  :دستورت زمانی اجرامی گرددکه اشاره گر ماوس ازروی دکمه بیرون

رود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل8-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

نویسنده : شکوفه شجاعی ; ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
comment نظرات () لینک


+ به پرشین بلاگ خوش آمدید

بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
نویسنده : پرشین بلاگ ; ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک