نمادهای فیلم ویدیویی ازجمله ی جالب ترین نمادهامی باشندکه می توان به کمک انها

 یک قطعه پویانمای مستقل راایجادکردوسپس ازان درجاهای مختلف فیلم استفاده نمود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر