لایه هاپوشش های شفافی هستندکه روی محیط کاری قرارمی گیرندتااشکال وتصاویرمختلف روی ان ها چیده شوند.

عناصرمربوط به ناحیه ی لایه هاعبارتنداز:

نام لایه-درج لایه-حذف لایه-پنهان کردن محتویات لایه-قفل کردن لایه

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر