مراحل نصب نرم افزار فلش مشابه سایرنرم افزارهاست وپس ازنصب,می تواند برنامه

راازطریق میانبرمربوط اجرا کند.ازصفحه ای که باز می شوددربخشcreate new گزینه ی

flash document راانتخاب کنیدتافلش سندجدیدی رابرایتان بازکند.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر