نرم افزار فلش برای ایجاد تصاویروپویانمایی های مناسب به کار می رود.این تصاویر از

نوع برداری بوده و به دلیل کم حجم بودن  برای انتقال در وب بسیار مناسب هستند.

  فلش درنسخه های ابتدایی تنهاقابلیت ایجادتصویرهای برداری راداشت. درنسخه های

 جدیدامکانات پیشرفته ای مانندپویانمایی,صوت وکدنویسی دراین نرم افزاراضافه شد.

 برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر