هدف من ازاموزش این نرم افزار :اموزش اسان وسریع وکامل نرم افزارفلش وساخت و

ایجادانیمیشن وقراردادن اطلاعاتی درمورد این نرم افزاروساخت انیمیشن وبرنامه نویسی

 بانرم افزارفلش است.

امیدوارم انچه که ازاموزش من انتظارداریدوبه دنبال ان هستیدراتوانسته باشم

دراختیارشماگذاشته باشم...

                                             باتشکر-شکوفه شجاعی دانشجوی رشته ی کامپیوتر