نماددکمه ای

نمادهای دکمه ای نوع خاصی ازنمادها هستندبه گونه ای که به کمک انها می توان

 باکاربر ارتبط برقرارکرد.به عنوان مثال می توان دکمه هایی رابرای شروع نمایش فیلم-

بازگشت به عقب یاایستادن فیلم درحال اجراایجادکرد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
امیر

به وبلگ من بیااخرین عکساروببین