اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد:

١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import

library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای مربوط بازشود.

2-ازکادرفوق پرونده صوتی موردنظرخودراانتخاب کرده وبرروی دکمه یopenکلیک کنیم.

نکته:درصورتی که قالب پرونده های صوتی خودرانمی دانیدازلیست بازشویfiles of

typeگزینه یall filesراانتخاب کنید.

3-دراین مرحله پرونده صوتی به لوحه ی کتابخانه اضافه می شود.

4-دراین مرحله صدارابه خط زمان اضافه می کنیم.برای این منظوربهتراست لایه ی

جدیدی ایجادکنیم ونام ان راsoundبگذاریم.

5-درستون موردنظردرخط زمان ازلایه یsoundیک قاب کلیدی ایجادمی کنیم سپس

درحالی که قاب درحالت انتخاب قرارداردپرونده صوتی رابه کمک ماوس ازکتابخانه به

محیط کاری می کشیم.

درصورت اجرای فیلم ایجادشده صدای موردنظررامی شنوید.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 0 نظر / 16 بازدید