معرفی چندرویدادبرای برنامه نویسی

 

درصورتی که لوحه ی actions  دیده نمی شودبرای به نمایش دراوردن ان فرمان

window/actionرااجراکنید.

درلوحه یaction script  درجعبه ابزارروی گزینه ی Global functionsکلیک کنیدسپس

گزینه یmovic clip control راانتخاب کنیدوازبین گزینه های موجود, روی گزینه onکلیک

دوتایی تابلوک  به پنجره یscript منتقل شود(بلوک به هرمجموعه ی دستوری گفته می

شودکه دراکولادقراردارد.)

0رویداد (on(release  :زمانی که با اشاره گر ماوس روی دکمه کلیک شده سپس رها

شوددستورات اجرامی گردد.

0رویداد (on(press :درصورت فشردن دکمه دستورات اجرامی شود.

0رویداد (on(roll over :دستورت زمانی اجرامی گرددکه اشاره گر ماوس روی دکمه برود.

0رویداد (on(rollout  :دستورت زمانی اجرامی گرددکه اشاره گر ماوس ازروی دکمه بیرون

رود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل8-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
خاطره

انیمیشن های شما خیلی خوب بود.