معرفی نمادها

نمادها اشیایی هستندکه در کتابخانه قرارمی گیرندومی توان ازان هابه دفعات دریک

 فیلم فلش استفاده کرد.یکی ازاساسی ترین لوحه ها در فلش کتلابخانه است.با

استفاده از این لوحه میزان کارایی شما درساخت یک فیلم افزایش پیدامی کند.چراکه

نمادهای واردشده در کتابخانه صرف نظرازتعداددفعات استفاده ازانها در فیلم فقط یک

بارذخیره شده وبارگذاری می شوندکه همین مسئله باعث می شودحجم فیلم به

مقدارقابل توجهی کاهش یابد.

درکتابخانه فلش می توان نمادها یاپروندهای تصویری-صوتی یاویدیویی رانگهداری کرد.

برای واردکردن پروندهای خارجی درکتابخانه می توان ازفرمانfile/inport/inport tolibrary

 استفاده کرد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

/ 1 نظر / 11 بازدید
مانی

به وبلاگ منم سربزن عزیزم