اشتایی باپویانمایی

 

پویانمایی عبارت است ازمجموعه ای ازتصاویرکه به صورت ارام وپیوسته باسرعتی

یکنواخت حرکت می کنند.یک تصویرثابت که درقالب قرارمی گیردتنهاپس ازاندک زمانی

 بعدازتصویرقبلی وفقط برای چندلحظه نمایش داده می شود.درحقیقت کل این فرایندازیک

ویژگی بینایی مااستفاده می کندکه براساس ان تصاویرمجزاازهمدیگراگرپی درپی وبه حدکافی

سریع نمایش داده می شوند.ماان رابه صورت یک حرکت پیوسته درک می کنیم.تعدادقالب

هایی که درمدت یک ثانیه نمایش داده می شودframe rateگفته می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
شرمین

سلام