اشنایی باپروندهای صوتی

 

اضافه کردن یک صدای هیجان اوربه فیلم ان راجذاب ترکرده ومخاطبان بیشتری

رابه خودجذب می کند.دراین بین چیزی که ازاهمیت زیادی برخورداراست ان است که

اندازه ی پرونده ی صدابرروی حجم فیلم تاثیرمستقیم داردوهرچقدرکه اندازه ی این پرونده

بزرگترباشدحجم فیلم نیزافزایش می یابدکه دراین صورت فیلم شمازمان زیادی رابرای

بارشدن درشبکه ی اینترنت نیازخواهدداشت.

یکی ازعامل های مهم که نقش تعیین کننده ای دراندازه ی پرونده های صوتی داردروش

فشرده سازی است.عمل فشرده سازی مزایاومعایبی به شرح زیردارد:

مزیت:حجم پرونده صوتی کاهش می یابد.

معایب:

1-درهنگام فشرده سازی مقداری ازاطلاعات مربوط به پرونده صوتی ازبین می رود.

2-صدای فشرده شده نسبت به صدای معمولی به زمان بیشتری برای پردازش جهت

پخش احتیاج دارد.

3-پرونده های صوتی فشرده شده به اندازه ی پرونده های صوتی معمولی قابل حمل می

 باشند.

یکی ازقالب هایی که دران اندازه ی پرونده صدابه مقدارزیادکاهش می یابدقالب mpt است.

درنسخه های5 به بعدنرم افزارماکرومدیافلش امکان استفاده ازاین پرونده های صوتی وجوددارد.

همچنین فلش توانایی پشتیبانی ازپرونده های صوتی درقالب های wax,aif,au رادارد.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید