نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی

خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی

 راکه قراراست درجاهای مختلف یک فیلم استفاده شوددرداخل یک نمادگرافیکی رسم

می کنیم سپس درمحل های مناسب به جای رسم تصویرموردنظرازنمادگرافیکی ان

استفاده می کنیم.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

/ 1 نظر / 9 بازدید
کوروش

بدنیست