خط زمان

خط زمان یکی ازابزارمهم درفلش است که به کمک ان می توان مراحل ساخت فیلم

درفلش راکنترل کرد.یک فیلم فلش حاصل مجموعه ای ازقالب است که به طورمتوالی

وپشت سرهم اجرامی شود.هرقالب نشان دهنده ی چشم اندازی ازفیلم است که دریک

 لحظه ی زمانی نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
مریم

خوشگل -دوستدارم...