پرونده های خروجی فلش

زمانی که ازگزینه یfile-save برای ذخیره ی پرونده ایجادشده استفاده می کنیم

نرم افزلرفلش ان رادر قالب پرونده ی منبع ذخیره می کند.پرونده ی منبع یکی ازپرونده های

 اصلی درفلش است.این پرونده دارای پسوندflaمی باشدکه می توان ان رادرمحیط فلش

 بازکردومحتویات ان رامورد ویرایش قرار داد.اگربخوهیم پرونده ی خروجی ازflaدرست

کنیم ازکلیدهای ترکیبیctrl+enter یاگزینه یcontrol-test movie استفاده می کنیم که

 یک پرونده ی خروجی به ما می دهد.پرونده ی خروجی دارای پسوندswfاست وقابل ویرایش

 نمی باشد.این پرونده ی دربرنامه یflash player قابل مشاهده است.flash player یک

 برنامه ی بسیارقدرتمنددرزمینه ی پخش ومدیریت پرونده های فلش می باشدکه همراه برنامه

 ی فلش نصب می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 0 نظر / 16 بازدید