اشنایی با لوحه ی action

لوحه ی action script یک زبان برنامه نویسی است که باان می توان جلوه های جذاب

ایجادکردوبه برقراری ارتباط باکاربران درکلیپ ویدئویی های فلش پرداخت.بااستفاده از

scriptهای مناسب روی کلیپ ویدئویی کنترل بیشتری داشت.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل8-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 0 نظر / 16 بازدید