معرفی روش tween

این قابلیت ساخت پویانمایی رابسیارساده کرده است.دراین روش فلش روندواردکردن قالب

های میانی ودرقالب مبداومقصدرابرعهده می گیردودیگرنیازی نیست که تک تک قالب های

 میانی رابه صورت دستی طراحی کندبلکه تنهاکاری که بایدانجام دهدایجادتصویراول ونهایی

پویانمایی است.

انواع tween درفلش: motiontween-shape tween

1-ازmotion tween: برای جا به جاکردن اشیاازنقطه ای به نقطه ی دیگردرمحیط کاری

 استفاده می شود.می توان بدون حرکت دادن یک شیء –شیءراپنهان یااشکارکرد

.

2-از shape tween:می توان شکل یک شیءراازحالتی به حالت دیگرتغییرداد.این روش

بااین که اندازه ی پرونده راافزایش می دهدولی جلوه ی زیبایی دارد.

 

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری ٣جلداول فصل6-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
سارا

سلام