لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی

وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند.

یکی ازکاربردی ترین لوحه ها-لوحه ی properties است.که کاربرمی تواندبه کمک ان

 مشخصات مربوط به بخش های مختلف راتنظیم کند.باانتخاب هرعنصرروی صفحه نمایش

گزینه های مربوط به ان نمایش داده می شود.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل۵-گروه تحصیلی کامپیوتر

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید