# تصویر

لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند. یکی ازکاربردی ترین لوحه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

معرفی روش tween

این قابلیت ساخت پویانمایی رابسیارساده کرده است.دراین روش فلش روندواردکردن قالب های میانی ودرقالب مبداومقصدرابرعهده می گیردودیگرنیازی نیست که تک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی  راکه قراراست درجاهای مختلف یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید