# تصویر

لوحه های فلش

  درپایین صفحه ی محیط نرم افزارچندلوحه وجوددارد.این لوحه هاقسمتی ازوظایف نظارتی وعملیاتی فلش رادردسترس کاربران قرارمی دهند. یکی ازکاربردی ترین لوحه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی  راکه قراراست درجاهای مختلف یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد: ١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید