# هنر

محیط کاری

محیط کاری ناحیه ای است که می توانید اشکال,خطوط,متون,تصاویروفیلم های خودرادران ایجادکنید.محیط کاری توسط ناحیه ی خاکستری رنگی که فضای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

معرفی روش tween

این قابلیت ساخت پویانمایی رابسیارساده کرده است.دراین روش فلش روندواردکردن قالب های میانی ودرقالب مبداومقصدرابرعهده می گیردودیگرنیازی نیست که تک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی  راکه قراراست درجاهای مختلف یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد: ١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید