# وبلاک

نمادگرافیکی

نمادهای گرافیکی حاوی اشیائی هستندکه شمارسم می کنیدومی خواهیدازانهادرقسمت های مناسب فیلم خوداستفاده کنید.به عنوان مثال تصویردرختی  راکه قراراست درجاهای مختلف یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

اضافه کردن اهنگ وصدابه قالب

به طورمعمول برای استفاده ازصدادرقالب های فلش بایدمراحل زیررادنبال کرد: ١-ابتدابایدپرونده صوتی رادرلوحه ی کتابخانه قرارداد.برای این کارفرمان/import library file/importرااجرامی کنیم تاکادرمحاوره ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید