محیط کاری

محیط کاری ناحیه ای است که می توانید اشکال,خطوط,متون,تصاویروفیلم های

خودرادران ایجادکنید.محیط کاری توسط ناحیه ی خاکستری رنگی که فضای کاری می

باشداحاطه شده است.اشیائی که درفضای کاری قرارمی گیرنددرخروجی دیده نمی

شودمگران که به محیط کاری منتقل شوند.ازفضای کاری زمانی استفاده می شودکه

می خواهیددریک فیلم فلش یک شیء ازبیرون به داخل محیط کاری واردشودیابالعکس.

برگرفته ازکتاب بسته های نرم افزاری٣جلداول فصل ۵-گروه تحصیلی کامپیوتر 

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
عاطفه

بدنیست!

میلاد

خوب درست کردی تغریبا!